1. Duijn Bloem Voss Advocaten is een maatschap van advocaten die mede bestaat uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Zowel deze besloten vennootschappen als de bij Duijn Bloem Voss Advocaten werkzame advocaten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als cliënten (“opdrachtgevers”) verstrekken aan Duijn Bloem Voss Advocaten, aan de bij de vennootschap werkzame advocaten, aan andere bij de vennootschap werkzame juristen, alsmede de bestuurders van de besloten vennootschappen, voor zover het betreft opdrachten op juridisch gebied en/of op het gebied van de advocatuur.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Duijn Bloem Voss Advocaten. De werkzaamheden in het kader van de uitvoering van voormelde opdrachten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Duijn Bloem Voss Advocaten en met uitsluiting van het bepaalde in art. 7:404 BW en art. 7: 407 lid 2.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Duijn Bloem Voss Advocaten en van de bij haar werkzame advocaten en juristen uit hoofde van de verstrekte opdrachten, is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Duijn Bloem Voss Advocaten voor de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 6 maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal 6 maanden.
 5. In het kader van de uitvoering van de opdrachten is Duijn Bloem Voss Advocaten gerechtigd derden in te schakelen, bij de keuze waarvan uiterste zorgvuldigheid in acht genomen zal worden. Voor de gedragingen van deze derden draagt Duijn Bloem Voss Advocaten geen verantwoordelijkheid.
 6. Duijn Bloem Voss Advocaten draagt er zorg voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort op de bankrekening die wordt beheerd door de Stichting Derdengelden Duijn Bloem Voss Advocaten. Aan de rechthebbende op deze gelden zal een rentevergoeding worden uitgekeerd gelijk aan de rente die de betrokken bankinstelling over de gedeponeerde gelden vergoedt.
 7. De tarieven van de advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis en worden mede bepaald door het belang en de afloop van de zaak. De advocaat zal omtrent de hoogte van de te declareren werkzaamheden zo mogelijk bij de aanvang van de opdracht aan de opdrachtgever een indicatie geven. Een specificatie van de door Duijn Bloem Voss Advocaten in het kader van de uitvoering van de aan de opdracht bestede uren zal op eerste verzoek daartoe aan de opdrachtgever worden overgelegd. Alle genoemde uurtarieven en/of overige bedragen zijn telkens exclusief BTW.
 8. Duijn Bloem Voss Advocaten is gerechtigd de aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorariumbedragen te vermeerderen met 6% kantoorkosten ter dekking van gemaakte porti-, telefoon- fax-, computer-, reis- kopieer- en overige kantoorkosten.
 9. Het met een opdracht gevormde dossier wordt 7 jaar bewaard, waarna het wordt vernietigd.
 10. De rechtsverhouding tussen Duijn Bloem Voss Advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.
 11. Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

  Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënte zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënte is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

  Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

  De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen. Een uitleg en tarieven van de Klachten- en Geschillenregeling treft u aan op https://www.advocatenorde.nl/3295/advocaten/klachtenregeling.