Privacy Statement

Privacy Statement

Duijn Bloem Voss Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.

Duijn Bloem Voss Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling en verwijzing en ter voldoening aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Duijn Bloem Voss Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Duijn Bloem Voss Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Duijn Bloem Voss Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Duijn Bloem Voss Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Duijn Bloem Voss Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveilingsmaatregelen.

Duijn Bloem Voss Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Duijn Bloem Voss Advocaten is een kantorencombinatie gevormd door de maatschap Duijn Bloem Voss Advocaten (ingeschreven bij de KvK onder nr. 34331555) en mr. Frank R. Duijn, advocaat (ingeschreven bij de KvK onder nr. 73893648). Hierbij geldt dat de partij met wie is gecontracteerd met uitsluiting van de andere partij aansprakelijk is voor eventuele beroepsfouten. Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van de maatschap Duijn Bloem Voss Advocaten en mr. Frank R. Duijn van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn op deze website in te zien.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar: info@dbv-advocaten.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Duijn Bloem Voss heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. K.A. Martijnse.

Dit privacy statement is opgesteld op 9 april 2019.