Lil.nl B.V., Rob & Ruby B.V. en Designwonen.com B.V

Geachte heer, mevrouw / relatie,

Dear sir, madam/relation,

In mijn bericht van 25 april jl. heb ik u als curator van Lil.nl B.V., Rob & Ruby B.V. en Designwonen.com B.V., geïnformeerd over deze faillissementen en hierbij geef ik u een update:

In my message of April 25th, 2018, as liquidator of Lil.nl B.V., Rob & Ruby B.V. and Designwonen.com B.V., I informed you about the bankruptcies. I hereby give you an update and the status of the bankruptcies:

1. Zoals ik reeds liet weten zijn alle activiteiten kort voor het faillissement gestaakt.

As indicated, the activities have been discontinued.

2. Uitlevering van een order of goederen of reparatie- of omruilen of terugsturen van goederen kan en zal niet meer plaatsvinden.

Delivery of any order and/or returned goods cannot and will no longer take place.

3. Uw vordering is geplaatst op de Lijst van Voorlopig Erkende Schuldvorderingen. Verder hoeft u geen actie te ondernemen of mij te informeren.

Meanwhile, many claims have been submitted. Your claim has been placed on the list of provisionally acknowledged claims.

4. Die lijst zal omstreeks 21 mei 2018 worden gepubliceerd op de site https://insolventies.rechtspraak.nl, (zie onderstaand voorbeeld webpagina) tegelijk met mijn eerste algemene verslag.

This list will be published around May 21st, 2018, together with my first general report in the bankruptcies.

5. Het verloop van de faillissementen kunt u volgen op de hiervoor genoemde site, waarop om de 3 maanden mijn algemene verslag zal worden gepubliceerd.

You can follow the progress of the bankruptcies on https://insolventies.rechtspraak.nl, (see below for an example of the webpage) on which my three-monthly report will be published.

6. Mijn 1e algemene verslag zal 21 mei 2018 op de site worden gepubliceerd.

The first will be published on May 21st, 2018.

7. In mijn verslagen zal ik o.a. de positie en de oorzaak van de faillissementen aangeven en verslag doen over rechtmatigheid van de gang van zaken.

My reports I will, among other things, state the position and cause of the bankruptcies and report on the legality of the course of events.

8. Met de afwikkeling van de faillissementen zal geruime tijd gemoeid zijn, hoelang is in dit stadium onbekend.

The settlement of the bankruptcies will take some time, how long is unknown at this stage.

9. Of te zijner tijd een uitkering op uw vordering zal kunnen worden gedaan is nog onbekend, maar de kans daarop is zeer klein.

Whether a payment on your claim can be made in due course is still unknown, but the chance of this is very small.

10. Mocht dat toch mogelijk zijn, dan zal dat uit mijn voornoemde algemene verslagen blijken en worden toegelicht.

Should that be possible, it will come apparent from my aforementioned general reports and explained.

11. Ik begrijp dat deze gang van zaken ingrijpend en frustrerend voor u is, maar helaas kan ik daar geen verandering in brengen.

I understand that this course of events is drastic and frustrating for you, but unfortunately, I cannot change that.

In de faillissementen heeft een zeer grote hoeveelheid klanten etc. mij e-mails hebben gestuurd. Het is onmogelijk om deze en komende e-mails individueel te beantwoorden, zodat met deze (algemene)

e-mail en de verwijzing naar mijn algemene verslagen op de site wordt volstaan, waarvan ik aanneem dat u hiervoor begrip zult hebben.

I have received a large number of e-mails and letters (more than 5,000) from customers, so it is not possible to answer each email or letter individually, so I assume that this mail provides you sufficient information for now.

In het vertrouwen u hierdoor van de benodigde informatie te hebben voorzien, verblijf ik,

I hereby hope to have properly informed you and thank you for your understanding.

met vriendelijke groet,

Yours sincerely,

R.J. Frans

curator/liquidator

designwonen.nl

Faillissement Rob & Ruby, LiL.nl bv en Designwonen.com bv

Klik hier voor een directe link naar het Centraal Insolventieregister.

 

Reacties zijn gesloten.