Algemene Voorwaarden van dienstverlening van mr. Frank R. Duijn, advocaat.

1.
Mr. Frank R. Duijn, advocaat (verder te noemen “Duijn”) oefent zijn werkzaamheden als
advocaat uit onder de naam en in het kantoorpand van de maatschap naar burgerlijk recht
“Duijn Bloem Voss advocaten”, doch verricht zijn werkzaamheden als zelfstandige entiteit.
Duijn is als advocaat ingeschreven bij de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-
Holland en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73893684, vestigingsnummer 0000
4189 1759.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1.
Deze algemene voorwaarden (verder: “de Algemene Voorwaarden”), zijn van toepassing op
elke door een cliënt of door cliënten aan Duijn individueel verstrekte opdracht, aanvullende
en vervolgopdrachten daaronder mede begrepen, en zijn voorts van toepassing op elke
activiteit verricht door Duijn.
2.2.
In de Algemene Voorwaarden wordt onder Duijn begrepen iedere individuele advocaat die bij
Duijn werkzaam is, en telkens wanneer in de Algemene Voorwaarden de term Duijn gebruikt
dient daaronder tevens te worden verstaan iedere individuele advocaat als in artikel 1
voornoemd wordt bedoeld.
Opdracht
3.1.
Iedere opdracht van een cliënt aan Duijn wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door een
of meer individuele advocaten. “Opdrachtnemer” is degene die zich jegens een opdrachtgever
verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van
opdracht. De opdrachtnemer dient bij de uitvoering van werkzaamheden de zorg van een
goed opdrachtnemer in acht te nemen.
3.2.
Iedere opdracht van een cliënt aan Duijn wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op
voorwaarde en ervan uitgaande dat de Algemene Voorwaarden daarop, zonder enig
voorbehoud, van toepassing zijn. De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het
moment dat de door cliënt/cliënten ondertekende opdrachtbevestiging door de
opdrachtnemer is ontvangen of zoveel eerder als partijen beginnen met de uitvoering van de
overeenkomst.
3.3.
Indien ten behoeve van de dienstverlening door Duijn inschakeling van één of meer
deurwaarders vereist of gewenst is, dient daarvoor voorafgaande toestemming van cliënt te
worden verkregen. Indien cliënt hiermee akkoord gaat, dan valt deze dienst-verlening onder
de werking van de Algemene Voorwaarden.
3.4.
Indien ten behoeve van de dienstverlening door Duijn inschakeling vereist of gewenst is van
een of meer derden, niet zijnde een deurwaarder (zoals bijvoorbeeld een notaris, een
accountant, een belastingadviseur, een vertaler enz.) dan zal daarover zo mogelijk met de
cliënt overleg worden gevoerd. Hierbij zal door Duijn steeds de nodige zorgvuldigheid in acht
worden genomen. Een derde zal pas worden ingeschakeld door Duijn na de voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming van cliënt/cliënten daartoe.
3.5.
 
Mr Frank R. Duijn, advocaat
 
Indien een door Duijn ten behoeve van de dienstverlening aan een cliënt ingeschakelde
derde zijn aansprakelijkheid beperkt, dan verleent deze cliënt of verlenen deze cliënten aan
Duijn uitdrukkelijk de bevoegdheid om voor elke aan Duijn gegeven opdracht deze
aansprakelijkheidsbeperking namens of mede namens de cliënt of cliënten te aanvaarden.
3.6
Indien Duijn niet in staat is zijn praktijk uit te oefenen zal diens praktijk worden
waargenomen door mr. G. Voss van Duijn Bloem Voss advocaten te Zaandam.
Declaratie
4.1.
Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het tussen cliënt en Duijn overeen te komen
honorarium op basis van een uurtarief verschuldigd, vermeerderd met verschotten, belaste
kantoorkosten, omzetbelasting en vermeerderd met de honoraria en kosten van de voor of in
verband met de uitvoering van de opdracht van cliënt ingeschakelde derden.
4.2
Indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode van langer dan een
maand, kunnen door de Duijn verrichte werkzaamheden althans door en/of in opdracht van
Duijn verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening worden gebracht.
4.3
Duijn is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot en de betaling van
verschotten tussentijds in rekening te brengen. Een van een cliënt ontvangen voorschot
wordt verrekend met het in het kader van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in
rekening te brengen totaalbedrag van de einddeclaratie, met
dien verstande dat Duijn een dergelijk voorschot ook kan verrekenen met een
tussendeclaratie of tussendeclaraties.
4.4
Duijn is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot in rekening te brengen en
betaling daarvan te verlangen voordat met de uitvoering van de opdracht van de cliënt een
aanvang wordt gemaakt. De cliënt aanvaardt dat in een dergelijk geval Duijn met de
uitvoering van de opdracht zal kunnen wachten totdat het volledige bedrag van het voorschot
is ontvangen.
Betaling van de declaratie
5.1
Elke cliënt dient een declaratie van Duijn binnen veertien (14) dagen na declaratie-datum aan
Duijn te voldoen door storting of overmaking van het verschuldigde bedrag naar de op de
declaratie vermelde bankrekening, onder vermelding van het declaratie-nummer.
Bij overschrijding van de genoemde termijn van veertien (14) dagen is de cliënt automatisch
en van rechtswege in verzuim en is de cliënt vanaf de datum van het verzuim tot en met de
datum van de algehele voldoening van het bedrag aan Duijn , over het niet betaalde bedrag
een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.
5.2.
Indien Duijn bij een cliënt, die in verzuim is, overgaat tot incasso – of invorderings-
maatregelen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van die
cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15 % van het alsdan
te incasseren of in te vorderen bedrag, met een minimum van € 350,00 per geval, met dien
verstande dat Duijn gerechtigd is betaling door de cliënt van de werkelijke gemaakte
incasso- of invorderingskosten te verlangen, wanneer deze kosten meer mochten bedragen
dan de genoemde 15%.
 
Mr Frank R. Duijn, advocaat
 
5.3.
In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de cliënten hoofdelijk verbonden
voor de betaling van de declaratie van Duijn.
5.4
Duijn kan geen derdengelden ontvangen omdat hij geen stichting derdengelden tot zijn
beschikking heeft.
Aansprakelijkheid
6.1
Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis –
waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend
Duijn daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid
van Duijn beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Duijn afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico dat Duijn in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke
reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering
plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat
Duijn in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Duijn is in afwijking van
het voorgaande nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De
in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval de schade is
ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Duijn. Duijn is voor zijn
beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij “Amlin Insurance SE”, VB Insurance Services B.V.,
Kampenringweg 45 D, 2803 PE, Gouda, polisnummer “P09992”.,
6.2.
Duijn is jegens cliënt(en) niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van of aan de
zijde van derden, ongeacht of deze al dan niet door Duijn in opdracht van een cliënt zijn
ingeschakeld.
6.3
Iedere eigen aansprakelijkheid van Duijn voor onverhoopte tekortkomingen van de
ingeschakelde derden is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Duijn gaat nooit verder dan
bepaald in de Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van
overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
Geschillen
7.1
Op de rechtsverhouding tussen Duijn en zijn cliënten is het Nederlandse recht van
toepassing.
7.2
Geschillen tussen een cliënt en Duijn, ongeacht nationaliteit, woon– en/of verblijfplaats of
plaats van vestiging van de cliënt, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan en
berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet of het tuchtrecht door
Advocaten een andere rechtsgang dwingend voorschrijft, ongeacht de bevoegdheid van Duijn
om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
Geldigheid
8.
In geval enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of
niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van een wettelijk voorschrift, een rechterlijke
 
Mr Frank R. Duijn, advocaat
 
uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke
regionale, nationale of supranationale autoriteit, instantie of van enige beroepsorganisatie,
dan wel anderszins, zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere
bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Als om enigerlei reden op een bepaling van de
Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan geldt dat aan de
desbetreffende bepaling zoveel mogelijk dezelfde betekenis moet worden toegekend als die
van een geldende bepaling waarop wel een beroep kan worden gedaan.
Kantoorklachtenregeling
9
Duijn hanteert een kantoorklachtenregeling die op elke overeenkomst van opdracht van
toepassing is.
Deponering algemene voorwaarden
10.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn op iedere door Duijn aanvaarde opdracht van toepassing,
inclusief eventuele vervolgopdrachten.
10.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Reacties zijn gesloten.